Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 1. Toepasselijkheid
 2. Overeenkomst
 3. Prijzen en of aanbiedingen
 4. Oplevering
 5. Eigendomsvoorbehoud
 6. Auteursrecht op drukdesigns, vrijwaring van aansprakelijkheid
 7. Reclames en aansprakelijkheid
 8. Elektronische communicatie en bewijs
 9. Overmacht
 10. Diversen
 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 12. Ruilen en retourneren
 13. Privacy
 14. Extra voorwaarden bij aanlevering te personaliseren artikelen door de klant
 15. Bakvoorwaarde
 16. Workshops

 

 1. Toepasselijkheid
  1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Be Chick zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
  1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
  1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
  1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Be Chick worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Be Chick ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 2. Overeenkomst
  2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Be Chick. Be Chick is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Be chick dit mee binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 3. Prijzen en of aanbiedingen

Standaardassortiment via webshop:

3.1 Alle aanbiedingen van Be chick zijn vrijblijvend en Be chick behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen in onze webwinkel zijn vermeld in euro’s (€), inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.3 Bijproducten zijn slechts optioneel, er rust geen verplichting op.
Maatwerk, volumeprijzen en eigen logo’s/designs:
3.4 Voor ontwerpen op maat wordt steeds op basis van offerte gewerkt.
3.5 Wanneer aanmaken van een design op maat van toepassing is, betaalt u standaard voor het klaarmaken van uw logo voor druk-of borduurwerk bij ons. Aangemaakte digitale werkbestanden worden nooit los aan de klant doorgeleverd. Indien u los borduur-of printbestanden wenst te laten opmaken voor eigen gebruik en deze als vrij te gebruiken digitaal bestand wenst te ontvangen, zijn hiervoor andere prijzen en voorwaarden van toepassing.
3.6 De exacte kostprijs van maatwerk is steeds afhankelijk van het aantal stuks dat afgenomen wordt en de uitwerkingskost van het gevraagde design. Voor maatwerk kan deze dus enkel bepaald worden na correcte en gedetailleerde informatie over plaatsing, logo, aantallen,… van u te hebben ontvangen.

3.7 Offertes hebben en geldigheidstermijn van 1 maand (vanaf verzenddatum)

3.8 Voor alle offertes wordt steeds een voorschot van 30% van het totaalbedrag gevraagd voor aanvang van de opdracht.

3.9 Bij annulering van de opdracht na goedkeuring van offerte en voldoening van het voorschot, wordt het voorschot integraal ingehouden als schadevergoeding.

3.10 Het staat Be chick vrij kortingsacties te houden met bepaalde duur. Voorwaarden voor prijzencampagnes, kortingsacties en solden worden steeds duidelijk in webwinkel aangeduid en gelden enkel volgens daar aangegeven periodes en aan de gecommuniceerde voorwaarden.

 1. Oplevering

4.1 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
4.2 De tekst op gepersonaliseerde artikelen wordt exact gemaakt zoals door de klant aangeleverd. Be chick kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor spelfouten en foutief doorgegeven personalisering voor artikelen.
4.3 Bestellingen via de webwinkel worden volgens de op de website geadverteerde verwerkingstermijn opgeleverd.
4.4 Bestellingen via webshop gaan pas in verwerking na ontvangst van betaling. Bij bestelling online op sluitingsdagen en/of feestdagen, is dit de eerstvolgende werkdag volgend op de betaalbevestiging.
4.5 Be chick garandeert een tijdige afwerking (binnen de opgegeven termijn) van de bestelling en aflevering bij de verzenddienst. Be chick staat echter niet in voor de verzendtermijn die nodig is om uw pakket te leveren.
4.6 Bij grotere aantallen (vanaf 5 stuks) en bestellingen waarbij ontwerp op maat van toepassing is, is de levertijd afhankelijk van de levertermijnen van de materialen en het aantal stuks dat geproduceerd moet worden. De oplevertermijn wordt in deze gevallen individueel bekeken met de klant.

 1. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Be chick verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
5.2 Bij aanmaak van een patroon voor een eigen prent/logo dient een éénmalige designkost betaald te worden. Van het uitgewerkte design kan nadien steeds zonder meerkost bijbesteld worden. Voor uitwerking van een nieuw design of bij wijzigingen van meer dan 10% van het bestaande design, betaalt u een nieuwe designkost. Ontwerpen op maat blijven steeds beschikbaar bij Be chick voor nabestelling zonder minimumafname. Het opgemaakte design wordt echter nooit an sich als digitaal bestand doorgegeven aan de klant.
5.3 (Betaalde) ontwerpen op maat worden door Be chick nooit ter beschikking gesteld voor derden.  

 1. Auteursrecht op drukdesigns, vrijwaring van aansprakelijkheid

6.1 Indien de klant een eigen ontwerp aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product, geeft de klant ten opzichte van Be chick de verzekering dat op de opdruk geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken komen in dat geval volledig voor rekening van de klant.
6.2 De klant zal Be chick vrijwaren van eventuele vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden. De klant vergoedt Be chick alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.

 1. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Be chick daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Be chick in het geval van bij Be chick aangekochte materialen de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten of een tegoedbon of geld retour.
Bij borduren/bedrukking op materiaal aangeleverd door de klant, is dit steeds op eigen risico voor de klant. In geen geval wordt er een vergoeding gegeven aan de klant om het door de klant aangeleverde artikel te vergoeden.
7.3 Voor zover de aansprakelijkheid van Be chick in deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden mocht zijn uitgesloten of beperkt, geldt dat eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor schadevergoeding van de eigenaar, medewerkers, vertegenwoordigers en assistenten van Be chick.

 1. Elektronische communicatie en bewijs

8.1 Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Be chick (dan wel door klant ingeschakelde derden), is Be chick niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Be chick.
8.2 De administratie van Be chick geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

 1. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Be chick in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Be chick gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Be chick kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
9.3 Onder overmacht verstaan wij ook de verlate levering en vertraging bij de verzenddienst. Wanneer een product te laat bij u aankomt, kunnen wij daar niets aan doen. Wij kunnen u enkel helpen met een klacht indienen bij de verzenddienst.

 1. Diversen

10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Be chick in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Be chick vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.2 Be chick is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
10.3 Producten kunnen na verloop van tijd slijtage oplopen, u bent hiermee bekend en gaat hiermee akkoord.
10.4 Wat betreft betalingen, indien u niet tijdig betaald wordt uw vordering uit handen gegeven aan incassobureau.
10.5 Gepersonaliseerde artikelen worden doorgaans binnen vijf werkdagen geleverd, dit kan uitlopen tot tien werkdagen.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.

 1. Ruilen en retourneren

12.1 De koper heeft het recht af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Kopers die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen hun verklaring tot ontbinding binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product schriftelijk, telefonisch of per mail kenbaar maken. Vervolgens wordt u door ons gecontacteerd om nadere afspraken te maken hoe het product retour dient te komen.
12.2 Uiterlijk 7 dagen na ontbinding van de overeenkomst dient het product onbeschadigd en in goede staat aan Be chick te worden teruggezonden in de originele verpakking, met alle eventuele toebehoren, conform de instructies van Be chick. Het volledige factuurbedrag wordt door Be chick aan de koper terugbetaald binnen 10 werkdagen na ontvangst van de retourzending, indien aan de voorwaarden voor het correct terugsturen is voldaan. De kost voor een retourzending komt ten laste van de klant. Een franco retourzending wordt onder geen enkele voorwaarde aangenomen.
12.3 Be chick kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor beschadigingen of verlies tijdens het transport, uitgevoerd door derden.
12.4 OPGELET Het Herroepingsrecht geldt overigens uitdrukkelijk niet voor:
– producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper/ maatwerk; gepersonaliseerde producten

 1. Privacy

13.1 De klant heeft de keuze om via de webwinkel van Be chick een klantaccount aan te maken zodat adresgegevens niet telkens opnieuw ingegeven moeten worden, punten gespaard kunnen worden en men een overzicht van vroegere bestellingen in de klantaccount kan raadplegen. In deze klantaccount heeft de klant ten allen tijde de mogelijkheid om zijn opgegeven gegevens te raadplegen en wijzigen. Verwijderen van gegevens kan steeds zonder opgaaf van reden via info@bechick.be.

13.2 Bij bestelling als gast worden enkel de noodzakelijke gegevens voor het voltooien van uw bestelling gevraagd. In de webwinkel worden contactgegevens van klanten die zich niet wensen te registreren enkel gebruikt voor de verwerking van die concrete bestelling en niet voor commerciële doeleinden.

13.3 Het aanmaken van een account staat betekent nooit automatisch inschrijven op nieuwsbrieven of abonnementen. Hiervoor wordt steeds expliciete toestemming gevraagd of gebeurt specifiek via een inschrijfbox op de website.

13.4 Opgegeven gegevens bij een bestelling worden zolang als boekhoudkundig noodzakelijk is bewaard. Algemene klantenaccounts kunnen steeds gewist worden op aanvraag van de klant.

13.5 Gegevens worden nooit openbaar gemaakt of doorgegeven aan derden.

 1. Extra voorwaarden bij aanlevering te personaliseren artikelen door de klant

14.1 Wij accepteren ENKEL zelf aangeleverd materiaal voor zakelijke klanten & clubs of bij designs op maat waarvoor een gedetailleerde offerte opgemaakt wordt op voorhand met vermelding van alle specificaties van de aangeleverde artikelen en personaliserende.

Voor losse stuks voor particulieren werken wij uitsluitend met artikelen uit ons assortiment zodat er geen discussies over beschadigingen, onvoldoende kwaliteit om te personaliseren, prijzen, uitzonderingen op levertermijnen en dergelijke meer hoeven te zijn.

14.2 Artikelen dienen nieuw of gewassen aangeleverd te worden. In het geval van dekens en accessoires voor dieren, worden ENKEL nieuwe & ongebruikte artikelen aangenomen.

14.3 Voor artikelen die individueel verpakt zijn en door ons uitgepakt moeten worden en/of opnieuw individueel verpakt moeten worden, zal een meerkost per artikel hiervoor doorgerekend worden.

14.4 Het staat Be chick vrij om artikelen te weigeren wanneer geen degelijke personaliseren gegarandeerd kan worden.

15. Bakvoorwaarden

KLEI

De stukken worden enkel gebakken op vertoon van het etiket van de gebruikte klei.

Zodat de stukken aan de juiste temperatuur worden gebakken.

GLAZUUR

Geglazuurde stukken worden enkel gebakken op vertoon van het etiket van de gebruikte glazuren. Dit om de juiste baktemperatuur te bepalen. 

De bodem en de randen moeten glazuur-vrij zijn.

Indien het stuk tot aan de onderkant geglazuurd is, moet altijd geaccompagneerd zijn van een klei schoteltje/ kleilapje. Dit klei schoteltje wordt meegebakken. (het schoteltje telt niet mee in het gewicht van het stuk en moet dus ook niet worden meegerekend).

Indien dit niet zo is, worden de stukken niet gebakken.

Als de stukken schade aan de oven of ovenplaten maken, zullen de kosten worden verhaald aan de klant.

TEMPERATUUR

Biscuitbak wordt aan 950°C gebakken.

Glazuurbak/Hoogbak wordt aan 1240°C gebakken.

Indien je graag afwijkende temperatuur, curves wenst, kan je de volledige oven afhuren.

BRENGEN EN OPHALEN

Het binnenbrengen en het ophalen van de stukken gebeurt steeds op afspraak.

Na maximaal 2 weken (afhankelijk van de drukte) kan je je stukken terug ophalen.

OVEN LADEN

Het laden van de oven wordt uitsluitend door een medewerker van Be Chick gedaan.

Indien het stuk onvoldoende droog is, zal dit niet meteen gebakken worden.

Dit om een eventuele schade te vermijden aan de overige stukken in de oven. 

Het stuk kan eventueel in het atelier blijven staan tot het voldoende droog is. 

Blijkt dat er ondanks alle voorzichtigheden toch breuk is, dan blijven de bakkosten alsnog verschuldigd. 

BETALING

De betaling gebeurt via voorafbetaling of via de website, dit om te voorkomen dat de stukken niet worden opgehaald.

Het stuk wordt gewogen voor het bakken.

Bij het gebruik maken van deze bakdienst verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. 

16. Workshops

De bevestigingen zijn pas definitie na betaling. 

Annulatie: Annuleer je één maand voor het begin van de workshop? 

We betalen graag je inschrijvingsgeld terug verminderd met 30€ administratiekosten.

Annuleer je minder dan één maand voor het begin van de workshop?

Enkel als iemand die op de wachtlijst staat je plaats kan innemen betalen we je inschrijvingsgeld terug verminderd met 30€ administratiekosten.

Hou er wel rekening mee dat bij de kleiworkshops tijdens het bakproces er altijd iets mis kan gaan. Hier kan in geen enkel geval Den Atelier by Be Chick verantwoordelijk worden gesteld.

Bij het deelnemen van een workshop verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.